Kompetensutveckling över tid

Kollegialt lärande för utveckling av undervisningen

Vi hjälper er att skräddarsy och leda en kompetensutveckling från valda delar i Skolverkets skolutvecklingsprogram om digitalisering, specialpedagogik för lärande entreprenörskap i skolan eller styrning och ledning. Målet att omsätta aktuella kunskaper till processer i klassrummet, till lärande, mål och pedagogiska diskussioner för fortsatt lärande i den egna verksamheten. Ni väljer själva skolutvecklingsfokus och tidsramar med upptakt för pedagogerna att påbörja arbetet och avslut med ett kollegialt erfarenhetsutbyte. Tidsomfattningen är förslagsvis 40 timmar, utspritt under cirka tre månader. Arbetet dokumenteras i bild och text för utvärdering och avslutande presentation av arbetet.

Som ett exempel har vi tillsammans med fem kommuner utvecklat TeamLab en kompetensutveckling för pedagoger som bygger på kollegialt lärande och utveckling av undervisningen. I TeamLab får pedagoger tillsammans arbeta med att utveckla undervisningen utifrån Lgr11 och använda digitala verktyg i undervisningen. Uppgiften för pedagogerna är att utifrån kapitel 1 och 2 i Lgr 11 samt relevant kursplan skapa en process i form av ett uppdrag där eleverna i grupp får träna flera förmågor.

  • Kreativitet – Ställa frågor, Föreslå lösningar, Utveckla idéer
  • Analys – Granska, Jämföra, Värdera
  • Kommunikation – Presentera, Argumentera, Diskutera
  • Reflektion – Utvärdera, Reflektera, Bedöma

TeamLab genomförs med stöd av en resurs på Internet t ex skolans egna lärplattform, som också används som en redovisningsmiljö för att samla reflektioner, elevexempel, bedömningsunderlag och tankar i en multimedial rapport.
En lämplig pedagoggrupp, kan vara mellan 3-5 personer och arbetet ska initieras av rektor. Cirka 10 TeamLab grupper samlas till ett avslutande seminarium för erfarenhetsutbyte. Mer information om TeamLab

Kontakta Johanna eller Eva på e-post: info@gdevelopment.se för mer information om skräddarsydda utbildningar.